W przyszłorocznym budżecie dochody i wydatki będą niższe niż w budżecie 2019. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie na transport, ochronę zdrowia i kulturę.

 
Podczas XV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na 2020 roku. Potem projekt trafi do komisji, gdzie odbędą się dalsze dyskusje. Ostateczne głosowanie uchwały budżetowej za miesiąc, na następnej sesji sejmiku.

 
Budżet województwa

Dokument został przygotowany zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w oparciu o parametry makroekonomiczne, takie jak tempo wzrostu PKB, czy wskaźnik inflacji. Projekt budżetu przedstawił Mieczysław Struk, marszałek województwa  pomorskiego. – W 2020 roku dochody budżetu wyniosą 1 027 365 603 zł. Z kolei wydatki kształtować się będą na poziomie 1 056 965 603 zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy wyniesie 29 600 000 – poinformował Mieczysław Struk. Planowane na 2020 rok dochody będą o około 259 mln niższe niż w roku 2019.

 
Źródła dochodów

Pieniądze do budżetu wpływają z dwóch źródeł. Pierwsze to tzw. dochody własne. Tu środki pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), subwencji, dochodów własnych i dochodów z majątku województwa. Łącznie w 2020 roku wyniosą one 578 519 438 zł. Z kolei dochody zewnętrzne to w głównej mierze dotacje i środki z Unii Europejskiej. Z tego źródła pochodzić będzie kwota 25 723 673 zł. Dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych czy pomoc z innych jednostek samorządu terytorialnego to 315 306 951 zł. Kwotę 133 143 564 zł stanowić będą subwencje oświatowa, oświatowa czy regionalna. Na zadania z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłynie 52 104 000 zł. Łącznie w 2020 roku dochody budżetu województwa zostały zaplanowane na kwotę 1 027 365 603  zł.

 
Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 1 056 965 603 zł. Tradycyjnie największa kwota zostanie wydana w dziale transport i łączność. 424 726 134 zł. zostaną przeznaczone między innymi na organizację transportu, finansowanie ulg ustawowych oraz budowę i modernizację dróg wojewódzkich. Przewozy kolejowe pochłoną 201 481 539 zł. W ramach tego dotowane będą kolejowe przewozy pasażerskie i rekompensaty dla operatorów. Kwotą 21 000 000 dokapitalizowana i dofinansowana zostanie Pomorska Kolej Metropolitalna. Dopłata dla przewoźników autobusowych wyniesie  48 010 000 zł. Dodatkowo 1 000 000 zł przeznaczone będzie na Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

 
Aleksander Olszak, UMWP/pomorskie.eu

comments