Podczas inauguracji roku akademickiego Politechniki Gdańskiej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył władzom uczelni decyzję o unijnym wsparciu projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw”.
 
Wartość projektu to 9,99 mln zł, zaś unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wynosi 2,93 mln zł. Projekt Politechniki Gdańskiej będzie realizowany od stycznia 2017 r. do września 2018 r., jest ukierunkowany na poprawę jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetyki, energetyki, technologii chemicznej i przetwórstwa chemicznego (w tym paliw), poprzez utworzenie kierunku studiów II stopnia o profilu praktycznym po nazwą "Inżynieria i Ekoefektywne Technologie Nośników Energii".

Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie i obejmie, między innymi: rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia, a także wyposażenie istniejących obiektów, także laboratoriów dydaktycznych.

W ramach konkursu zostało złożonych 8 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 121,8 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 70,8 mln zł, zaś łączna wartość projektów – 89,8 mln zł.  

(mpis)

comments