Dzięki unijnemu wsparciu ponad 300 osób z powiatu malborskiego i sztumskiego ma szansę na wyjście z trudnej sytuacji związanej z brakiem pracy.

 

Program „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)” obejmuje 320 uczestników, osoby pozostające bez pracy. Głównym celem działań jest zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli: kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach programu przewidziano, między innymi, diagnozę umiejętności, predyspozycji, oczekiwań i problemów uczestników, przygotowanie indywidualnego planu działania, zajęcia, warsztaty nabywania umiejętności, szkolenia, staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu pracy.

 

Wartość programu to 2,8 mln zł natomiast kwota dofinansowania dla powiatu malborskiego wynosi aż 2,7 mln zł, wkład własny to suma 144 tys. zł. Program będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku.

 

(dp)

 

 


 


 

 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii