Pomorskie samorządy i organizacje pozarządowe z gmin położonych w powiatach malborskim, sztumskim, bytowskim i człuchowskim otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Marszałek Mieczysław Struk podpisał umowy z samorządami i organizacjami.

 


W Mątowach Wielkich (powiat malborski) utworzony zostanie klub seniora, w którym będą prowadzone m.in. warsztaty rękodzieła, kulinarne, fotograficzne, informatyczne i florystyczne, jak również zajęcia ruchowe: fitness, nordic walking i aquaaerobic. Seniorzy skorzystają tam też z porad prawnika, ratownika medycznego, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty czy dietetyka. Dodatkowo, w gminie Miłoradz działalność rozpocznie wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i taxi dla potrzebujących. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”. Jego wartość to ponad 728,4 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi 692 tys. zł.

 

W trzech miejscowościach w gminie Stary Dzierzgoń (powiat sztumski): Lipcu, Mortągu i Monasterzysku powstaną nowe placówki wsparcia dziennego. Prowadzone tam będą m.in. warsztaty komputerowe, kulinarne i artystyczne. Dzieci i młodzież uzyskają pomoc w nauce, a ich rodzice będą mogli wziąć udział w zajęciach dotyczących komunikacji z nastolatkiem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych czy profilaktyki uzależnień. Z kolei w Klubie Seniora w Przezmarku będą organizowane warsztaty na temat zdrowej diety, zajęcia z psychologiem, terapia zajęciowa, rehabilitacja, aerobik, joga i taniec, a także wycieczki historyczne, kulturalne i krajoznawcze. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń. Jego wartość to 3,71 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi ponad 3,53 mln zł.

 

W klubie seniora w Jasieniu (powiat bytowski) i jego oddziałach w Czarnej Dąbrówce i Nożynie organizowane będą warsztaty dotyczące tematyki prozdrowotnej i kulturalnej oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne oraz do instytucji kultury. Seniorzy będą mogli również wypożyczać sprzęt rehabilitacyjno-wspomagający. Natomiast dzieci i rodzice w ramach tego projektu będą mogli uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, zajęciach ruchowych z trenerem oraz korzystać z poradnictwa rodzinnego. Ponadto, na terenie gminy Czarna Dąbrówka prowadzone będą usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistyczne usług asystenckie. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”. Jego wartość to 1,95 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi ponad 1,85 mln zł.

 

Na terenie gmin Czarne i Rzeczenica (powiat człuchowski) w ramach organizacji czasu wolnego dla rodziców i dzieci zaplanowano pikniki integracyjne, spektakle teatralne, wyjścia do kina, warsztaty fotograficzne i plastyczne, lekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego, półkolonie zimowe i letnie oraz zabawy podwórkowe. Rodziny będą mogły też skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa logopedy, psychologa czy prawnika. Poza tym w placówce wsparcia dziennego zapewniona zostanie dzieciom pomoc w nauce.

 

W ramach tego projektu utworzony zostanie również klubu seniora, w którym prowadzone będą warsztaty psychologiczne, zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania oraz konferencje w zakresie kardiologii i onkologii. W czasie wolnym seniorzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach florystycznych i artystycznych, wieczorkach poetycko-literackich, wyjazdach do instytucji kultury czy piknikach integracyjnych. Wspierane będą działania na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów, w tym kurs języka angielskiego i zajęcia informatyczne. Dodatkowo, świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością i długotrwale chorych.

Projekt będzie realizowany do końca lutego 2023 r. przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy w partnerstwie z samorządem gminy Rzeczenica, Stowarzyszeniem Inspiracja, Stowarzyszeniem z Otwartym Sercem i Spółdzielnią Socjalną „Klemens”. Jego wartość to ponad 4,41 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi 4,19 mln zł.

 

Wparcie otrzymają dzieci objęte pieczą zastępczą, które będą mogły uczestniczyć w warsztatach z psychoedukacji, treningach umiejętności i kompetencji społecznych, zajęciach wspomagających rozwój edukacyjny oraz wyjazdach edukacyjno-integracyjnych czy obozach terapeutyczno-sportowych. Z kolei młodzież przebywająca w pieczy zastępczej i przygotowująca się do usamodzielnienia skorzysta z treningów aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Poza tym poprzez szkolenia, wyjazd integracyjne i edukacyjne doskonalone będą kompetencje osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Prowadzona będzie także reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przede wszystkim utworzone zostaną grupy wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz punkty poradni rodzinnej, w których uzyskać będzie można wsparcie psychologiczne i prawne. Z kolei dzieci będą mogły wziąć udział w treningach umiejętności, zajęciach wspomagających rozwój edukacyjny oraz wyjazdach integracyjnych. Projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka” oraz samorządami gmin Miastko, Czarna Dąbrówka i Tuchomie. Jego wartość to 2,56 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi ponad 2,43 mln zł.

 

(r)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 122012
 • 3_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 1_2005
 • 1_2008 copy
 • 12_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • 4_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 11_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 3_2005
 • 5_2005 copy
 • 6_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 4_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • 1_2007 copy
 • 2_2005
 • 9_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 3_2009 copy
 • jedynka12-2013
 • 7_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka6-2014
 • 3_2007 copy
 • 092012
 • 5_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 6_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • jedynka09-2014
 • 6_2005
 • 2_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • 9_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 062012